CIT i VAT

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

 1. Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania. Dochód jako podstawa opodatkowania. Przychód jako podstawa opodatkowania. Strata podatkowa. Obniżenia stawki podatku CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – 1 stycznia 2017 r.
 2. Klauzula obejścia prawa podatkowego, a CIT – 15 lipca 2016 r.
 3. Przychody podatkowe.
  1. Przychody z działalności gospodarczej.
   1. Reguła ogólna. Przychody z tytułu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi oraz częściowego wykonania usługi.
   2. Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
   3. Przychody z tytułu mediów, w tym z tytułu refakturowania mediów.
   4. Przychody z tytułu pochodnych instrumentów finansowych. Wynik dodatni na transakcji jako przychód.
   5. Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, odszkodowania, kary umowne), w tym problem kapitalizacji odsetek.
   6. Zaliczka jako przychód nie stanowiący przychodu podatkowego. Kiedy zaliczka, a kiedy przychód?
   7. Rabaty, bonifikaty, upusty, skonta, zwroty – korekta przychodów, w rozliczeniu wstecznym, czy w rozliczeniu bieżącym?
  2. Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw oraz innych świadczeń, jak również przychody z tytułu częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy praw oraz innych świadczeń (nieodpłatne ustanowienie służebności, zasiedzenie, nieoprocentowane pożyczki, nieodpłatnie udzielone gwarancje oraz poręczenia, zysk zatrzymany w spółce).
  3. Przychody z tytułu umorzonych oraz przedawnionych zobowiązań – w tym problem umorzenia odsetek – czy przychód?
  4. Aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa – przychód w jakiej wysokości – 1 stycznia 2017 r.
  5. Przychody niestanowiące przychodów podatkowych, w tym przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych.
 4. Koszty uzyskania przychodów. Definicja oraz rozliczanie kosztów w czasie.
  1. Podział kosztów na koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie w ujęciu bilansowym oraz w ujęciu podatkowym.
  2. Koszty bezpośrednio związane z przychodem. Koszty bieżącego okresu. Koszty lat ubiegłych. Koszty przyszłych okresów.
  3. Koszty pośrednio związane z przychodem. Oplata wstępna, czynsz inicjalny.
  4. Dzień poniesienia kosztu. Brak faktury a możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. Sposób ujęcia księgowego a możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.
  5. Obowiązek rozliczenia za pomocą rachunku płatniczego, a koszty uzyskania przychodów – 1 stycznia 2017 r.
 5. Reguła szczególna dotycząca momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. Koszty pracownicze.
 6. Korekta przychodów / kosztów uzyskania przychodów. Błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Korekta „wstecz” czy „na bieżąco” – zmiany 1 stycznia 2016 r.
 7. Wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
  1. Koszty reprezentacji. Reprezentacja a reklama. Usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, artykuły spożywcze, alkohol, prezenty, upominki, gadżety, strój, ubiór pracowników, targi, konferencje, wystrój wnętrza.
  2. Koszty eksploatacji samochodów. Amortyzacja i ubezpieczenie. Najem krótko oraz długoterminowy. Leasing. Samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe. Ewidencja przebiegu pojazdu – znaczenie dla potrzeb CIT oraz VAT. Czynsz z tytułu najmu – czy w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
  3. Wierzytelności. Wierzytelności przedawnione. Wierzytelności umorzone. Odpis aktualizujące. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. W kwocie brutto czy netto? Straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności. Znaczenie uprawdopodobnienia oraz udokumentowania.
  4. Kary umowne oraz odszkodowania. Rozwiązanie umowy najmu przed terminem.
  5. Odsetki od pożyczek (kredytów) od podmiotów powiązanych. Niedostateczna kapitalizacja. Metoda alternatywna dla niedostatecznej kapitalizacji. Jak ustalać pośrednie powiazania kapitałowe? Jak ustalać kapitały własne? Jak wybrać oraz zrezygnować z metody alternatywnej?
 8. Amortyzacja. Zasady kwalifikacji do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Różnice w ujęciu podatkowym oraz bilansowym.
  1. Zasady ustalania oraz modyfikowania wartości początkowej. Odsetki oraz różnice kursowe. Remont a ulepszenie – analiza interpretacji oraz orzecznictwa.
  2. Metoda oraz stawki amortyzacji. Różnica w ujęciu bilansowym oraz podatkowym. Metoda liniowa. Metoda degresywna. Stawki z wykazu. Stawki ustalane indywidualnie. Stawki podwyższone. Stawki obniżone.
  3. Straty w środkach trwałych. Likwidacja środka trwałego. Straty w inwestycji w obcych środkach trwałych.
  4. Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, ze szczególnym uwzględnieniem odpisów od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Korekta wsteczna, czy w rozliczeniu bieżącym – analiza orzecznictwa.
  5. Inwestycje. Koszty zaniechanych inwestycji. Zaniechana inwestycja na poziomie dokumentacyjnym – analiza interpretacji.
  6. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Leasing finansowy. Leasing operacyjny. Leasing zwrotny. Leasing nieruchomości.
 9. Różnice kursowe.
  1. Różnice w ujęciu bilansowym oraz podatkowym.
  2. Różnice kursowe na przychodach i kosztach.
  3. Różnice kursowe od kwoty netto, czy brutto?
  4. Różnice kursowe a podatek od wartości dodanej.
  5. Różnice kursowe od własnych środków wyrażonych w walucie obcej.
  6. Lokaty terminowe a różnice kursowe.
  7. Różnice kursowe od pożyczek (kredytów).
  8. Przewalutowanie a różnice kursowe.
  9. Różnice kursowe a podatek u źródła.
  10. Analiza orzecznictwa oraz interpretacji.
 10. Podatek u źródła.
  1. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy.
  2. Wprowadzenia katalogu dochodu (przychodu) uznawanego za osiągany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 stycznia 2017 r.
  3. Dywidendy.
  4. Licencje.
  5. Odsetki.
  6. Zakres zastosowania zwolnienia.
  7. Użytkowanie urządzenia przemysłowego.
  8. Usługi niematerialne.
  9. Bilety lotnicze.
  10. Certyfikat rezydencji.
  11. Wprowadzenie klauzuli beneficial owner – 1 stycznia 2017 r.
  12. Analiza interpretacji oraz orzecznictwa.
 11. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – 1 stycznia 2017 r.
 12. Zakład. CFC LAW.
 13. Zaliczki na podatek. Rozliczenie roczne. Zeznania podatkowe. Obowiązki płatnicze oraz informacyjne.
 14. Pytania i odpowiedzi.

Podatek od towarów i usług (VAT) 2017. Zmiany oraz aktualne orzecznictwo.

 1. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 r.
  1. Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem.
  2. Dodatkowe sankcje pieniężne.
  3. Limity czasowe na odliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu.
  4. Rejestracja i wykreślenie z rejestru VAT – zmiana przepisów.
  5. Modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji VAT. JPK_VAT.
  6. Zwrot VAT – nowe regulacje.
  7. Zmiany w ubezpieczeniach.
  8. Kasy rejestrujące w 2017 r.
  9. Inne zmiany.
  10. Przepisy przejściowe.
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego.
  1. Dostawa towarów i wykonanie usługi jako zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego. Wyjaśnienie pojęć. Najnowsze orzecznictwo.
  2. Świadczenia ciągłe i świadczenia rozliczane w okresach rozliczeniowych. Rozliczanie dostaw i usług powtarzalnych w czasie. Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
  3. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów, najmu, dzierżawy, leasingu. Faktura a moment powstania obowiązku podatkowego.
  4. Obowiązek podatkowy w dacie otrzymania całości lub części zapłaty (metoda kasowa).
  5. Zaliczki, zadatki, przedpłaty, a moment powstania obowiązku podatkowego. Czynności, w których zaliczka nie wywołuje obowiązku podatkowego.
  6. Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco?
  7. Rozliczanie VAT przy sprzedaży i nabyciu towarów z załącznika nr 11 i 14 – „odwrotne obciążenie”, z uwzględnieniem zmian od 1.01.2017 r. – usługi budowlane.
  8. Właściwa prezentacja transakcji w JPK_VAT.
 3. Podstawa opodatkowania.
  1. Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania.
  2. Koszty dodatkowe jako wydatki wliczane do podstawy opodatkowania.
  3. Koszty transportu, ubezpieczenia i podobne koszty a podstawa opodatkowania. Kiedy wliczamy, a kiedy nie wliczamy do podstawy opodatkowania?
  4. Świadczenia kompleksowe. Prawidłowe rozliczenie i dokumentowanie.
  5. Koszty ponoszone w imieniu i na rzecz nabywcy wyłączone z podstawy opodatkowania.
  6. Obniżanie i podwyższanie podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi. Zasady ujęcia w deklaracji VAT.
  7. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Najnowsze stanowiska organów podatkowych.
 4. Odliczenie podatku naliczonego.
  1. Przesłanki i terminy odliczenia VAT według obecnie obowiązujących przepisów.
  2. Błędy na fakturach, a odliczenie VAT. Inne ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.
  3. Odliczanie według proporcji VAT oraz preproporcji. Pozostałe korekty VAT na koniec roku.
  4. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych.
 5. Fakturowanie.
  1. Prawidłowa treść faktury. Terminy.
  2. Przesłanki wystawienia i prawidłowa treść faktury korygującej.
  3. Noty korygujące. Zmiana danych nabywcy jedną notą korygującą – czy to możliwe?
  4. Fakturowanie elektroniczne z punktu widzenia wystawcy i nabywcy faktury.
 6. Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI