Środki trwałe

Środki trwałe

 1. Definicja środka trwałego.
  • Co to jest kompletność środka trwałego?
  • Co to jest przydatność środka trwałego do umówionego użytku?
 2. Wartości niematerialne i prawne.
 3. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne.
 4. Zasady klasyfikacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej.
 6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Zasady ustalania wartości początkowej:
  • Cena nabycia.
  • Koszt wytworzenia.
  • Środki trwałe wniesione aportem.
  • Środki trwałe nabyte nieodpłatnie.
 8. Modyfikacja wartości początkowej:
  • Ulepszenie środka trwałego.
  • Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych.
 9. Odpisy amortyzacyjne:
  • Odpisy miesięczne.
  • Odpisy kwartalne.
  • Odpisy roczne.
 10. Metody amortyzacji:
  • Liniowa.
  • Degresywna.
 11. Stawki amortyzacji:
  • Stawki z wykazu stawek amortyzacji.
  • Stawki podwyższone.
  • Stawki ustalone indywidualnie.
  • Okresy amortyzacji.
 12. Odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów.
  • Amortyzacja samochodu osobowego.
  • Środki trwałe sfinansowane z dotacji.
  • Obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z brakiem uregulowania zobowiązania w terminie płatności.
 13. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  • Leasing operacyjny.
  • Leasing finansowy.
  • Zbycie oraz oddanie do odpłatnego korzystania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  • Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 14. Ulga badawczo rozwojowa – nowa regulacja prawna.
 15. Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI